«Δράσεις επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Κατάρτισης – Πιστοποίησης Ωφελουμένων»

14/03/2023

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Κατάρτισης – Πιστοποίησης Ωφελουμένων» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ”» (Κωδ. ΟΠΣ MIS 5114217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»), συνολικής αξίας 427.500,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/04/2023 και ώρα 14:00.

Αρχεία:
Περίληψη
Διακήρυξη
Προκήρυξη