«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείριση της Πράξης “Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο”

24/10/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ε.
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης της Πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ”» (Κωδ. ΟΠΣ MIS 5114217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»), συνολικής αξίας 52.080,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/11 /2022 και ώρα 15:00.

Αρχεία:
Περίληψη
Διακήρυξη