«Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου»

30/01/2023

Δημόσια Διαβούλευση

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υλοποιεί το έργο με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών των προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου» που υλοποιείται από που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Σκοπός του έργου είναι η απλή και άμεση πρόσβαση των πολιτών, των μηχανικών και των υπηρεσιών του δημοσίου στις υπηρεσίες και πληροφορίες που προσφέρει το συγκεκριμένο περιφερειακό τμήμα, το οποίο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εξυπηρετούμενων περιοχών του, των μεταναστευτικών πιέσεων και της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Το αποτέλεσμα του έργου θα είναι μία σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτησή των ενδιαφερόμενων, η ενθάρρυνση της διαφάνειας και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη- κράτους, ενώ παράλληλα θα συντελέσει στην μείωση του χρόνου υλοποίησης επενδύσεων και άλλων αναπτυξιακών δράσεων.
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας απλοποίηση διαδικασιών, μελετάται η αναθεώρηση των διοικητικών πρακτικών λειτουργίας του ΤΕΕ-ΤΒΑΑ. Οι διοικητικές διαδικασίες που θα προκύψουν θα είναι συμβατές με τις αρχές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την αποτελεσματική– ποιοτική ανταπόκριση των οργανικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των χρηστών είτε αυτοί οι χρήστες ανήκουν στο εξωτερικό περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης (πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνικοί φορείς κ.α.) είτε αποτελούν οργανικές μονάδες του κράτους.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αναρτώνται τα κάτωθι αρχεία.

Αρχεία:
Σχέδιο απλουστευμένης διαδικασίας (.pdf)
Υφιστάμενη κατάσταση των διαδικασιών (.pdf)

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, όσο αφορά το σχέδιο απλουστευμένης διαδικασίας από 30- 1-2023 έως 15-2-2023 στην φόρμα στο παρακάτω link:

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - Φόρμα υποβολής προτάσεων – παρατηρήσεων διαβούλευσης