«Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114217

02/06/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
«Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114217

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχει αναλάβει την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης.
Διαβάστε τη συνημμένη πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες.
Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου την «Αίτηση συμμετοχής» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.katartisiteebaa.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του ηλεκτρονικά για τον Α΄ Κύκλο από 02/06/2023 και ώρα 12:00 έως 26/06/2023 και ώρα 23:59

Αρχεία:
Πρόσκληση (.pdf)