Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

7 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΒΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 15 του από 27-11/14-12-1996 Π.Δ. «περί κωδικοποιήσεως των περί ΤΕΕ κείμενων διατάξεων» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 «τροποποίηση των διατάξεων του ΤΕΕ» και την παρ. 39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93 (A’ 137), το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 1947/91 «απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 70Α), και το άρθρο 66 του Ν.4042/2012 και μετά την αριθμ. 32/2021 απόφαση της συστήνει αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας με θέμα «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣ, ΚΤΛ.». Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, μηχανογραφημένου περιβάλλοντος, χρήστη της πλατφόρμας των πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣ, κτλ και με γνώση του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ και της λειτουργίας των Οργάνων του για τη νήσο Λέσβο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την Υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.
Οι αιτήσεις – δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του ΤΕΕ/ΤΒΑΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία είτε αυτοπρόσωπα, είτε ταχυδρομικώς, είτε με εμαιλ (Αρίωνος 1, Μυτιλήνη, τηλ. 22510 40847-48126, φαξ 22510 48127). Η προκήρυξη και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΒΑΑ https://www.ba-aigaio.tee.gr/news.html.
Τυχόν ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2251040847/48126 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tee_mitil@tee.gr

Για τη Δ. Ε. του ΤΕΕ Τμ. ΒΑ Αιγαίου
Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Μανωλακέλλης

Αρχεία:
Προκήρυξη
Πρόσκληση