«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύσταση Ομάδας Εργασίας του TΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου»

05/8/2022

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου»

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕΠΒΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 15 του από 27-11/14-12-1996 Π.Δ. «περί κωδικοποιήσεως των περί ΤΕΕ κείμενων διατάξεων» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 «τροποποίηση των διατάξεων του ΤΕΕ» και την παρ. 39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93 (Α' 137), το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 1947/91 «απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 70Α), και το άρθρο 66 του Ν.4042/2012 και μετά την αριθμ. 70/2022 απόφαση της συστήνει αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ ΤΜ. ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Αρχεία:
Πρόσκληση