Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της Βρίσας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της Βρίσας»

ΤΟ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των Εργασιών ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : «Έντυπη και ψηφιακή ανάδειξη της αρχιτεκτονικής αξίας των οικισμών του Πλωμαρίου και της Βρίσας», εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αρχεία Διαγωνισμού:
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Διακήρυξη Διαγωνισμού
ΑΔΑ:ΨΚ6Ε46Ψ842-3ΥΨ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΔΑ :ΨΚ6Ε46Ψ842-3ΥΨ