Search
× Search
image

Προφίλ

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εποπτεύεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Ιδρύθηκε στις 15.01.1997 με το Π.Δ. 4/20.01.1997, με αρμοδιότητες που εκτείνονται στην Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα στους Νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου και περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Οινούσσες, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία - Φούρνοι. Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος είναι η Μυτιλήνη.

Το Περιφερειακό Τμήμα αποτελεί την έκφραση του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Περιφερειακά Τμήματα και που απορρέουν από τους σκοπούς του ΤΕΕ για κάθε θέμα της Περιφέρειας (άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 1486/1984) και ιδιαίτερα:

- Προωθεί την πολιτική του ΤΕΕ στην Περιφέρεια.

- Συμβάλει στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρει τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.

- Ασκεί την πειθαρχική διαδικασία σε Α΄ βαθμό.

- Ασχολείται με ειδικά προβλήματα της Περιφέρειας.

- Πραγματοποιεί πραγματογνωμοσύνες σε θέματα τοπικής αρμοδιότητας με Διπλωματούχους Μηχανικούς που διορίζονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Π.Δ. 10/16.04.1935 περί καθορισμού των επί των διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του ΤΕΕ.

Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος γίνονται μέλη του ΤΕΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί που έχουν είτε μόνιμη κατοικία ή επαγγελματική έδρα στην περιοχή των Τμημάτων.

Δομή Τμήματος ΒΑ Αιγαίου

Τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ/Τμήμα Β-Α Αιγαίου που εκλέγονται μετά από καθολική εκλογική διαδικασία των τακτικών μελών κάθε τρία χρόνια είναι:

Η Αντιπροσωπεία είναι το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο όλων των μελών και αποτελείται από 27 μέλη από τους τρεις νομούς και συγκεκριμένα 15 μέλη από τον Νομό Λέσβου, 7 μέλη από το Νομό Χίου και 5 μέλη από τον Νομό Σάμου.

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτερο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα και 6 μέλη και εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία.

Συμβουλευτικά όργανα που υποβοηθούν το Τμήμα στο έργο του είναι:

1. Μόνιμες Επιτροπές

2. Ομάδες Εργασίας

Το ΤΕΕ Τμήμα Β-Α Αιγαίου εκπροσωπείται σε συμβούλια και επιτροπές διαφόρων περιφερειακών και τοπικών φορέων (ΕΠΑΕ, ΣΧΟΠ, ΝΣΔΕΑ, Περιφερειακό Συμβούλιο, κλπ).

  • Αντιπροσωπεία
  • Διοικούσα Επιτροπή
  • Συμβουλευτικά όργανα
Η Αντιπροσωπεία είναι το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο όλων των μελών και αποτελείται από 27. 15 μέλη από τον Νομό Λέσβου, 7 μέλη από το Νομό Χίου και 5 μέλη από τον Νομό Σάμου.
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτερο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα και 6 μέλη και εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία.
Τα Συμβουλευτικά όργανα που υποβοηθούν το Τμήμα στο έργο του είναι: οι Μόνιμες Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας.
1185

ΜΕΛΗ

4

ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

23

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σκοποί του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Οι σκοποί του ΤΕΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο είναι:

Η προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Το ΤΕΕ στα πλαίσια του σκοπού του είναι ο τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης και της πολιτείας γενικότερα και ιδιαίτερα:

1. Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο της περιφέρειας ευθύνης του. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση, για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.

2. Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.

3. Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ, στην περιοχή της αρμοδιότητάς του.

4. Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής του.

5. Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.

6. Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές πολιτών μεταξύ τους κλπ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τα Μέλη του:

- Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών μελών του.

- Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους.

- Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.

- Ασκεί στα μέλη του Πειθαρχική Εξουσία όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1486/84..

image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου
Back To Top